МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 18 май 2021 г.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен №1033 от 22 април 2021 г., обявяват конкурси за назначаване на изследователи в проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие…

Институтът по роботика при БАН обявява конкурс за изследовател в направление „Експериментална хирургична роботика“

Институтът по роботика „Свети Апостол и Евангелист Матей“ при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност категория Изследовател без научна степен R1, в Център по роботизирана хирургия (РП4) – направление „Експериментална хирургична роботика“ за срока на проекта до 31.12.2023 г, съгласно Позиция ниво изследовател без н.с., R1 от таблица 6.9.4 на проектната обосновка на Проект BG05M2OP001-1.002-0010-C03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ – ДЕЙНОСТ 3.