Ден на отворените врати за млади специалисти и лекари

Ръководството на Медицински университет – Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“ имат удоволствието да Ви поканят на информационно събитие „Ден на отворените врати за млади специалисти и лекари“.

Събитието ще се проведе на 29.09.2023 г., петък, от 17:30 до 18:30 ч. в лабораториите на Центъра за компетентност, които се намират в сградите на Медицински университет - Плевен - Ректорат 1 и Факултет "Фармация".

МУ-Плевен обявява „Резултат от обществена поръчка по Проект №BG05M2OP001-1.002-0010

МУ-Плевен обявява „Резултат от обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за осигуряване на достъп до софтуер, представляващ база от данни за клинична интерпретация за резултати, генерирани от секвениране от следващо поколение и обучение на персонал за нуждите на Медицински Университет-Плевен в изпълнение на Проект №BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.