МУ-Плевен обявява „Съобщения-покани“ за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – директно възлагане с краен срок за представяне на офертите до 23.05.2023 год.

Ръководството на Медицински университет – Плевен и Екипът за управление на проект №BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ - „Леонардо Да Винчи“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове обявява „Съобщения-покани“ за провеждане на директно възлагане за доставки и услуги по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители както следва:

TruSight Tumor 15

TruSight Tumor 15 използва технологията за секвениране от следващо поколение (NGS) за изследване на множество промени в генетичния материал (соматични мутации), свързани с развитието на рак.

Чрез този панел Лабораторията по прецизна патология към Работен пакет 1 от Центъра за компетентност, МУ-Плевен, използва NGS за оценка на 15 от най-често мутиралите гени - EGFR, NRAS, BRAF, ERBB2, KRAS, RET, MET, TP53, PIK3CA, AKT1, GNA11, KIT, GNAQ, PDGFRA, FOXL2, в солидни тумори (туморна тъкан в парафиново блокче, на пациенти с доказан карцином).