КОНТАКТИ

Медицински университет – Плевен

rector@mu-pleven.bg

България 5800 Плевен 
ул. "Св. Климент Охридски" 1