Галерия

Лаборатория за обучение в среда на виртуална реалност VR

Лаборатория за обучение в среда на виртуална реалност VR, изградена и оборудвана по европейски проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Високотехнологичен интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия в областта на УНГ, онкохирургичната и гинекологична практика, част от Департамента по минимално инвазивна хирургия (МИХ) на Центъра за компетентност

Мащабната инвестиция е направена по проект BG05M2OP001-1.002-0010 "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.