РП 1 - Департамент Персонализирана медицина

Инфраструктурата дава възможности за провеждане на морфологични и генетични изследвания за пациенти с карцином на гърда, бял дроб, дебело черво, яйчници за установяване на патогенетични механизми на болестите и сигнални пътища при туморите и идентифициране на мутации, които могат да бъдат таргетни при тяхното персонализирано лечение. Дейностите, които се извършват са: разработване, проучване и внедряване на нови подходи за персонализирана диагностика; изработване на индивидуален научно-изследователски подход към пациенти с различна патология (от областта на онкологията, вътрешните болести, дисморфичните синдроми и генетичните състояния и др.); натрупани знания от прилагането на нови молекулярно-генетични/геномни и биологични методи.
В департамента са изградени 2 основни лаборатории:
  • Лаборатория за прецизна онкология и геномна медицина
  • Лаборатория за прецизна патология с приложение на методи на телепатология, морфометрия и телемедицина