Актуално

МУ-Плевен обявява „Резултат от обществена поръчка по Проект №BG05M2OP001-1.002-0010

МУ-Плевен обявява „Резултат от обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за осигуряване на достъп до софтуер, представляващ база от данни за клинична интерпретация за резултати, генерирани от секвениране от следващо поколение и обучение на персонал за нуждите на Медицински Университет-Плевен в изпълнение на Проект №BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

МУ-Плевен обявява „Съобщения-покани“ за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – директно възлагане с краен срок за представяне на офертите до 26.06.2023 год.

Ръководството на Медицински университет – Плевен и Екипът за управление на проект №BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ - „Леонардо Да Винчи“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове обявява „Съобщения-покани“ за провеждане на директно възлагане за доставки и услуги по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители както следва: