РП 4 – Департамент Роботизирана хирургия

С този работен пакет ще бъде надградена и развита базата на партньорите за роботизирана хирургия с цел осъществяване на клинични и експериментални научни проекти с приложен характер, касаещи асистираната с робот хирургия в областта на гинекологията, хирургията и урологията. Наличната в МУ-Плевен роботизирана система DaVinci Si ще бъде надградена и доразвита за научноизследователска и развойна дейност. Ще бъде закупена друга такава система за нуждите на основен партньор МУ-Варна и ще бъде създаден роботизиран симулатор за експериментална научна дейност. Дейността на департамента ще се осъществи в три основни лаборатории:
  • Център по роботизирана хирургия в МУ-Плевен
  • Център по роботизирана хирургия в МУ-Варна
  • Експериментална лаборатория по роботизирана хирургия към БАН