Конкурси за изследователи

МУ-Плевен обявява конкурс за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 28 август 2023 год.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен №2350 от 22.08.2023 год., (приложена е като прикачен файл към това съобщение) обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Работен пакет 1 (РП1) към проект BG05M2OP001-1.002-0010-С03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

МУ-Плевен обявява конкурс за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 19 юни 2023 год.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен №1634 от 13.06.2023 год., (приложена е като прикачен файл към това съобщение) обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Работен пакет 2 (РП2) към проект BG05M2OP001-1.002-0010-С03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейски

Институтът по роботика при БАН обявява конкурс за изследователи и сътрудници в направление „Експериментална хирургична роботика“

Институтът по роботика „Свети Апостол и Евангелист Матей“ при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжности категория Изследовател без научна степен R1 и Технически сътрудник, в Център по роботизирана хирургия от Работен пакет 4 (РП4) на проекта– направление „Експериментална хирургична роботика“ за срока на проекта до 31.12.2023 г, съгласно Позиции ниво Изследовател без научна степен, R1 – Млад учен експериментална роботика и Технически сътрудник от таблица 6.9.4 на проектната обосновка на Проект BG05M2OP001-1.002-0010-C0

МУ-Плевен обявява конкурс за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 3 януари 2023 год.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен №3957 от 20.12.2022 год.,(приложена е като прикачен файл) обявяват конкурс за назначаване на изследовател в проект BG05M2OP001-1.002-0010-С03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 14 ноември 2022 год.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен №3390 от 07.11.2022 год.,(приложена е като прикачен файл) обявяват конкурс за назначаване на изследовател в проект BG05M2OP001-1.002-0010-С03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 25 октомври 2022 год.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен от №3236 от 20.10.2022 год.,(приложена е като прикачен файл към това съобщение) обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Работни пакети 1 и 2, 3 и 4 към проект BG05M2OP001-1.002-0010-С03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна пр

МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 8 април 2022 год.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен от №1017 от 31.03.2022 год.,(приложена е като прикачен файл към това съобщение) обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Работeн пакет 2 към проект BG05M2OP001-1.002-0010-С03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 14 март 2022 год.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен от №643 от 07.03.2023 год.,(приложена е като прикачен файл към това съобщение) обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Работни пакети 1 и 2 и 3 към проект BG05M2OP001-1.002-0010-С03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 10 ноември 2021 год.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен от №2739 от 28.10.2021 год., обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Работни пакети 1, 2, 3 и 4 към проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 6 юли 2021 год.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен от №1470/21.06.2021 г., обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Работни пакети 1, 2, 3 и 4 към проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 18 май 2021 г.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен №1033 от 22 април 2021 г., обявяват конкурси за назначаване на изследователи в проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие…

МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 5 март 2021 год.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен от №320/04.02.2021 г., обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Департамент „Минималноинвазивна хирургия" (МИХ) - Работен пакет 3 (РП3) към проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 1 март 2021 г.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен от №306/03.02.2021 г. обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Департамент „Персонализирана медицина" към проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

Институтът по роботика при БАН обявява конкурс за изследовател в направление „Експериментална хирургична роботика“

Институтът по роботика „Свети Апостол и Евангелист Матей“ при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност категория Изследовател без научна степен R1, в Център по роботизирана хирургия (РП4) – направление „Експериментална хирургична роботика“ за срока на проекта до 31.12.2023 г, съгласно Позиция ниво изследовател без н.с., R1 от таблица 6.9.4 на проектната обосновка на Проект BG05M2OP001-1.002-0010-C03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ – ДЕЙНОСТ 3.

МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи с краен срок за подаване на документи 10 февруари 2021 г.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен от 1 февруари 2021 г., обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Департамент „Роботизирана хирургия" - Работен пакет 4 към проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално разв

МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект, краен срок за подаване на документи 1 декември 2020 г.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност Леонардо Да Винчи, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен от 5 ноември 2020 г., обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Департамент „Персонализирана медицина" към проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.