МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 5 март 2021 год.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен от №320/04.02.2021 г., обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Департамент „Минималноинвазивна хирургия" (МИХ) - Работен пакет 3 (РП3) към проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

файлови документи