МУ-Плевен оповестява резултатите от проведени Обществени поръчки за възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – директно възлагане с краен срок за представяне на офертите до 23.05.2023 год.

Ръководството на Медицински университет – Плевен и Екипът за управление на проект №BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“,  „Леонардо Да Винчи“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове оповестяват резултатите от провеждане на обществени поръчки с предмет:  

1. „Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности на Персонален диагностичен новогенерационен секвенатор за нуждите на Медицински Университет-Плевен по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“ 

2. Избор на изпълнител за осигуряване на достъп до софтуер, представляващ база от данни за клинична интерпретация за резултати, генерирани от секвениране от следващо поколение и обучение на персонал за нуждите на Медицински Университет – Плевен по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“