Дни на отворените врати по минимално инвазивна хирургия в Института по роботика на БАН

Инвазивна хирургия в Института по роботика на БАН

Екипът за управление на Центъра за компетентност към Медицински университет – Плевен организира Дни на отворените врати за студенти, специализанти, докторанти и академични преподаватели, които се проведоха на 6 и 7 ноември в Института по роботика на БАН - Лаборатория за експериментални разработки за нуждите на минимално инвазивната хирургия:

06.11.2023 г. - Демонстрация на симулатор за лапароскопско обучение във виртуална реалност по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия „Леонардо да Винчи“.

07.11.2023 г. - Научна сесия „Бъдещето на минимално инвазивната хирургия“ по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия „Леонардо да Винчи“.

В Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, с високотехнологична апаратура и специализиран софтуер са оборудвани общо 10 лаборатории. Осем от тях функционират в Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), а другите две са ситуирани при основните партньори – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН. Иновациите в Центъра за компетентност са насочени към въвеждането и използването на нови способи за извършване на персонализирана диагностика и лечение; нови методи на преподаване и обучение чрез използване на изградената инфраструктура; нови методи за провеждане на лечение и диагностика; нови здравни услуги; създаване на бази от медицински данни; използване на виртуална реалност (VR) и 3D моделиране в медицината; роботизирана и минимално инвазивна хирургия.

Трансферът на знания и технологии в Центъра за компетентност включва обучение на студенти, докторанти, специализанти и млади учени; осъществяване на широка публикационна дейност, включително и заявки за патенти; предоставяне на достъп до високоспециализираното оборудване на заинтересовани страни; осигуряване на достъп до придобитите нови знания със статут на здравна услуга.