Проектът за изграждане на „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ приключва в края на 2023 година

Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия

Проектът за изграждане на „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ приключва в края на 2023 година и ще функционира като самостоятелна организация посредством изградената инфраструктура

На 11.12.2023 г. на заключителна пресконференция Ръководството на МУ-Плевен, на Института по роботика към БАН и на Центъра по роботизирана хирургия към МУ-Варна обявиха успешното изпълнение на проекта за изграждане на „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ „Леонардо да Винчи“. Бенефициенти са Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна (МУ-Варна) и Института по роботика към БАН (ИР-БАН). Проектът BG05M2OP001-1.002-0010-С04 стартира на 26.07.2018 г. и е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На заключителната среща с медиите в заседателната зала на Факултет „Фармация“ при МУ-Плевен присъстваха: проф. д-р Добромир Димитров, д.м., ректор на МУ-Плевен; проф. д-р Славчо Томов д.м.н., директор на Научноизследователския институт; доц. Георги Цанев, почетен професор на МУ-Плевен, ръководител на проекта; професор д.м.н. Никола Колев, ръководител на Центъра по роботизирана хирургия към МУ-Варна; проф. Август Иванов, директор на Института по роботика към БАН, Росица Русева, представител на външното управление на проекта, Емилия Николова, представител на Управляващия орган от Изпълнителна агенция „Програма за образование“  и представители на медиите. Видеозапис на пресконференцията е публикуван на Интернет адрес:https://www.youtube.com/watch?v=5FoRR79GOrM 

Изпълнението на проекта за изграждане на „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ „Леонардо да Винчи“, BG05M2OP001-1.002-0010-С04 с бенефициенти Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна (МУ-Варна) и Института по роботика към БАН (ИР-БАН) приключва на 31.12.2023 год. Проектът стартира на 26.07.2018 г. и е  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата стойност на проекта е 23 695 179.29 лв., от които 20 140 902.40 лв. европейско и 3 554 276.89 лв. национално съфинансиране. Водеща организация по изпълнението и реализацията на проекта е МУ-Плевен с основни партньори МУ- Варна и Института по роботика към БАН (ИР-БАН). 

Центърът за компетентност „Леонардо да Винчи“ бе открит официално на 8 април 2022 год. от Министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и Ректора на МУ-Плевен проф. д-р Добромир Димитров. На събитието присъстваха членовете на управляващия орган на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, екипите за изпълнение на проекта от водещата организация МУ-Плевен, от партньорските организации МУ-Варна и Института по роботика към БАН, народни представители, кмета на Община Плевен, областния управител, членове на екипите от проекта и други гости.

В Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия са оборудвани общо 10 лаборатории с високотехнологична апаратура и специализиран софтуер. Седем от тях, функциониращи в МУ-Плевен са: Лаборатория за прецизна онкология и геномна медицина; Лаборатория за прецизна патология с приложение на методи на телепатология, морфометрия и телемедицина; Лаборатория за 3Д принтиране, моделиране и анализ; Лаборатория за изследване и обучение на хирурзи в среда на виртуална реалност (VR); Интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия; Лаборатория за стереотактични вакумаспирационни биопсии и Център по роботизирана хирургия в МУ-Плевен. Две са ситуирани в Института по роботика към БАН: Експериментална лаборатория по роботизирана хирургия и Лаборатория за експериментални разработки за нуждите на минимално инвазивната хирургия. В Медицински университет – Варна е изграден Център по роботизирана хирургия със закупена роботизирана система от последно поколение „Da Vinci Xi“ със симулатор за обучения и инсталационен кит.

Иновациите в Центъра за компетентност са насочени към въвеждането и използването Иновациите в Центъра за компетентност са насочени към въвеждането и използването на нови способи за извършване на персонализирана диагностика и лечение; нови методи на преподаване и обучение чрез използване на изградената инфраструктура; нови здравни услуги; създаване на бази от медицински данни; използване на виртуална реалност (VR) и 3D моделиране в медицината и обучението; роботизирана и минимално инвазивна хирургия.

Трансферът на знания и технологии в Центъра за компетентност включва обучение на студенти, докторанти, постдокторанти и специализанти и млади учени; осъществяване на широка публикационна дейност, включително и заявки за патенти; предоставяне на достъп до високоспециализираното оборудване на заинтересовани страни; осигуряване на достъп до придобитите нови знания със статут на здравна услуга.

Потенциалните ползватели на иновациите в Центъра за компетентност са: държавни, общински и частни лечебни заведения; лица и пациенти, нуждаещи се от високоспециализирани медицински изследвания; разработчици на медицинска техника и апаратура; медицински специалисти, нуждаещи се от специализирани обучения с апаратурата; съсловни, професионални и пациентски организации; застрахователни компании. Към момента има сключени договори за съвместни научни проекти, защитени са дисертационни трудове на докторанти по теми от направленията на проекта, както и са проведени редица обучения на студенти, докторанти и специализанти във виртуална VR среда и в лабораториите на Центъра за компетентност.

Проф. Добромир Димитров, ректор на МУ-Плевен, очерта ключовите моменти от реализацията на проекта. Той подчерта, че Центърът за компетентност е дал добавената стойност, която е спомогнала МУ-Плевен да придобие статут на изследователско висше училище. Първите научни експериментално-клинични резултати в областта на 3D принтирането и биопринтирането вече са факт. Това е само краят на един административен етап на проекта, като предстои втори етап на развитие чрез иновации. Проф. Славчо Томов, директор на Научноизследователския институт, сподели, че реализацията на Центъра за компетентност е била огромно предизвикателство, но най-важното е идеята, защото великите открития отиват при подготвените умове. Той подчерта, че е създадена сериозна инфраструктура не само за МУ-Плевен, която е конкурентна на световните научни центрове.

Постигнатите индикативни резултати в Центъра за компетентност през периода на изпълнение на проекта са изпълнени и преизпълнени, като изразени в цифри те са:

  • Назначени нови изследователи в проекта общо 114, от които младите учени до 34 години, участващи в научноизследователските и развойни дейности – 40;

  • Общ брой докторанти, постдокторанти и специализанти в отделните тематични области на проекта – 20, с 8 защитени дисертации;

  • Брой научни публикации в престижни национални, европейски и световни медицински издания – близо 60, с импакт фактор (IF) – 74,107;

  • Подадени заявки за регистриране на патенти за изобретения общо 8, от които 2 са получили одобрение от Патентното ведомство;

  • Подписани договори за съвместни научноизследователски проекти към момента – 43;

  • Привлечени чуждестранни учени за работа по тематиките на проекта – 1;

  • Усвояване на заложните по проекта бюджетни средства над 95%

Центърът за компетентност е в челната редица на финансираните в страната проекти по оперативната програма и бе номиниран за престижната награда на Европейската Комисия REGIOSTARS в Категория „Конкурентоспособна и умна Европа“.