Първа специална среща на екипа за управление на МУ-Плевен с научните екипи от партньорските организации по проект „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“

snimka

На 24.01.2019 г. в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационен ендоскопски център при Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) се проведе първа специална среща на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ с научните екипи висшето училище и от партньорските организации - Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН (ИР-БАН). Целта на срещата бе да се запознаят всички участници в проекта и да бъдат представени работните пакети по отношение на съдържание, научна идея, екип, цели и задачи.

Модератор на форума бе проф. д-р Силвия Янкуловска, ръководител на проекта, която направи подробно представяне на заложените индикатори за успеваемост при реализирането на дейностите и работните пакети в проекта. Аудиторията се запозна с членове на екипа за управление на проекта от МУ-Плевен – Ибрахим Потурлиев, финансист; Илиян Йончев, координатор; Ваня Панчева, юрист; доц. Георги Цанев, дт, експерт управление на проекти; Анна Петрова, счетоводител; Велина Дукова, експерт по публичност и комуникация, както и Ивалена Василева, Габриел Георгиев, Берта Якова и Зорница Декова, технически сътрудници.

Ректорът проф. д-р Славчо Томов откри срещата и приветства специалните гости - представители на основните партньори по проекта от Медицински университет – Варна и Института по роботика към БАН. Той представи цялостната визия за реализиране на Центъра за компетентност „Леонардо да Винчи“, целите и задачите на проекта, както и финансовия принос на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие.

Програмата на срещата продължи с подробно представяне на работните пакети (РП) по направления от техните ръководители – от РП1 проф. д-р Савелина Поповска представи научно направление „Патоморфология и молекулярна патология на солидни тумори“, а д-р Зорница Камбурова -  научно направление „Онкогенетика, наследствени заболявания и генетични предразположения“. Областите на работен пакет 3 бяха представени от: област УНГ от доц. д-р Александър Вълков, областите Онкологична хирургия и Оперативна гинекология – от доц. д-р Добромир Димитров, а Лабораторията за експериментални разработки за нуждите на минимално инвазивната хирургия – от акад. Чавдар Руменин. Направленията на РП4 бяха представени от: доц. д-р Добромир Димитров – роботизирана гинекологична хирургия; проф. д-р Никола Колев от МУ-Варна – представи Център за роботизирана хирургия; доц. д-р Николай Колев – роботизирана гинекологична хирургия и академик Чавдар Руменин – експериментална лаборатория по роботизирана хирургия към БАН.

Участниците в първата опознавателна среща по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ я оцениха като изключително ползотворна и успешна. Интересните презентации предизвикаха активна дискусия, с което бе даден добър старт на реализирането на проектните дейности. Срещата закри със заключителни думи ректорът на висшето училище професор Томов, който покани партньорите да вземат участие в XI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия, който ще се проведе в периода 26-28 септември 2019 г. в София под домакинството на Медицински университет – Плевен.